GLANDI go Art

Algemene voorwaarden Glandigo Art

Posted on by
Lees deze gebruiks- of algemene voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens één van de Glandigo-websites te gebruiken. Door GlandigoArt.com te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de GlandigoArt.com website. Glandigo Art is de handelsnaam van de Glandigo Groep, ingeschreven aan de kamer van koophandel te Breda onder nummer 20.11.28.81 die de website www.GlandigoArt.com exploiteert. Door gebruik te maken van de diensten van Glandigo Art, geeft de bezoeker en/of klant aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden, gedeponeerd en ter inzage liggend ten kantore van Glandigo Art, kantoorhoudend te Breda, Etnastraat 20. Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de website GlandigoArt.com.

     Artikel 1     Begrippen
     Artikel 2     Aard van de Overeenkomst
     Artikel 3     Toegestane gebruik
     Artikel 4     Dienstverlening
     Artikel 5     Technische beperkingen
     Artikel 6     Aansprakelijkheid
     Artikel 7     Advertentie
     Artikel 8     Opsturen ongevraagde ideeën en of materialen
     Artikel 9     Prijzen
     Artikel 10   Klantgegevens
     Artikel 11   Overige
     Artikel 12   Eigendomsrechten
     Artikel 13   Voorbeeldcontracten
     Artikel 14   Klachten
     Artikel 15   Overmacht
     Artikel 16   Nederlands recht

 

 

    Artikel 1     Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.  Glandigo Art: een handelsnaam van de Glandigo Groep, ingeschreven aan de kamer van koophandel te Breda onder nummer 20.11.28.81, die onder andere door middel van een artportal diensten via internet verleent.
2.  Internetsite: de website van Glandigo Art die via internet oproepbaar is met adres www. GlandigoArt.com
3.  Bezoeker / Gebruiker: iedereen die via internet de aangeboden informatie van Glandigo Art bekijkt en/of opvraagt.
4.  Klant: iedereen die zich registreert bij Glandigo Art en/of gebruik maakt van één of meerdere diensten van Glandigo Art. Ongeacht of dit gratis of betaalde diensten zijn.
5.  Advertentie: het op of via de website van Glandigo Art kenbaar maken van:
a. een voorgenomen verkoop van roerend goed;
b. een aangeboden product of dienst;
c. merk-, product- of bedrijfsnaam.
6.  Verkoper: degene(n) in wiens (wier) opdracht de verkoop wordt gehouden en die tot het verkopen van het roerend goed krachtens enig recht bevoegd is (zijn).
7.  Vraagprijs: de door de verkoper gewenste koopsom voor het roerend goed.
8.  Abonnementstarieven: Tarieven welke de klant maandelijks moet betalen voor gebruikmaking van één of meer van de diensten van Glandigo Art.
9.  Eigendomsoverdracht: rechtshandeling welke nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van het roerend goed.
10.Button / Hyperlink: aanklikbaar vlak op de Glandigo Art website.
11.Aanbieding: Het door of namens verkoper aangeboden roerend goed met de omschrijving zoals op de site is weergegeven.

Naar de top van deze pagina
    Artikel 2     Aard van de Overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van GlandigoArt.com, dan wel van de aangeboden diensten van Glandigo. Iedere bezoeker of klant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Naar de top van deze pagina
    Artikel 3     Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van GlandigoArt.com in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
(a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Glandigo en/of derden;
(b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
(c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
(d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glandigo, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.

Ingeval u zich niet houdt aan het bovengenoemde toegestane gebruik, behoudt Glandigo zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Naar de top van deze pagina
     Artikel 4     Dienstverlening
Met de website www.GlandigoArt.com beoogt Glandigo Art een internet portaal functie te vervullen voor de kunstliefhebbende consument. Op de website wordt informatie aangeboden in de vorm van te koop staande kunstwerken, alsmede meer algemene informatie met betrekking tot kunst, kunstenaars, juridische diensten en dergelijke. Glandigo Art biedt haar diensten aan zowel particuliere als professionele partijen aan. Door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen komt een geldige overeenkomst tot stand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het aanbod en/of de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Glandigo Art gelden hierbij als vermoeden van bewijs. Glandigo Art is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen en/of het niet behoorlijk overkomen van mededelingen als gevolg van elektronische communicatiemiddelen, behoudens voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld. Aanbiedingen van Glandigo zijn vrijblijvend, tenzij Glandigo daarbij uitdrukkelijk een termijn heeft opgenomen waarbinnen een aanbod gestand gedaan wordt en geaccepteerd kan worden. Glandigo heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder vooruitbetaling door de klant.
Naar de top van deze pagina
    Artikel 5     Technische beperkingen
Eenieder die gebruik maakt van de website van GlandigoArt.com is bekend met en accepteert het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem en/of de website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar is. Hoewel GlandigoArt.com, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, is zij niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. De bezoeker en/of klant vrijwaart bij voorbaat GlandigoArt.com voor schade in elke vorm, direct of indirect, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval.
Naar de top van deze pagina
    Artikel 6     Aansprakelijkheid
De door klanten van Glandigo aangeboden informatie wordt niet door Glandigo gecontroleerd. Aanbieder, verkoper, en koper zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de internetsite. Glandigo is een passief medium en geeft slechts on-line weer wat door de klant ingevoerd is. Glandigo is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen kopers en verkopers en tussen kopers en verkopers gesloten overeenkomst. Met als gevolg dat Glandigo geen controle heeft over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan. Glandigo kan niet garanderen dat de koper of verkoper daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. Glandigo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (koop-)overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. Bezoeker en/of klant vrijwaart Glandigo in het geval van meningsverschillen met één of meerdere bezoekers en/of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil.Glandigo is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Glandigo zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Glandigo is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Glandigo is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Glandigo worden aangeboden.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 7     Advertentie
Indien de klant een advertentie plaatst op de website GlandigoArt.com, geeft de klant impliciet aan gerechtigd te zijn om deze zaak te mogen verkopen. Wanneer een bezoeker en/of klant reageert op een advertentie, geeft deze impliciet aan om gerechtigd te zijn als koper op te treden. De klant garandeert dat de informatie op de website van GlandigoArt.com:

    a. niet onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zal zijn;
    b. niet schokkend zal zijn;
    c. met betrekking tot derden geen inbreuk zal maken op rechten van deze         derden;
    d. geen virussen of andere (computer) programmatuur zal bevatten;
    e. geen pornografisch materiaal/afbeeldingen bevat;
    f. het systeem van GlandigoArt.com, op welke wijze ook, niet kunnen         hinderen, belemmeren of schaden;
    g. geen aanstootgevend materiaal bevat;
    h. geen bij wet verboden uitlatingen bevat
    i.  niet zonder toestemming kan binnendringen in computersystemen.

Op straffe van overtreding van bovenstaande punten kan Glandigo besluiten de klant de toegang tot GlandigoArt.com te ontzeggen en zijn/haar geuploade gegevens (op GlandigoArt.com) te verwijderen. Bovendien worden geconstateerde feiten gemeld bij de juiste autoriteiten en eventuele schade zal verhaald worden op de bezoeker en/of klant. De klant vrijwaart GlandigoArt.com voor aanspraken van derden als gevolg van het niet voldoen aan deze garantie. Glandigo zal de klant de toegang tot het systeem blokkeren of intrekken indien gebleken is dat deze, op welke wijze dan ook, in verband gebracht kan worden met strafbare activiteiten of activiteiten die een juiste werking van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken. Glandigo is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.

Naar de top van deze pagina
     Artikel 8     Opsturen ongevraagde ideeën en of materialen
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Glandigo via e-mail of anderszins, zal Glandigo gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Glandigo zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart Glandigo hierbij terzake van alle schade en kosten die Glandigo lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 9     Prijzen
Alle prijzen die door Glandigo gecommuniceerd worden als vergoeding voor de verleende diensten, zijn, tenzij expliciet aangegeven, exclusief BTW. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Iedere eerste van de maand kan Glandigo de abonnementstarieven vrij aanpassen. De klant wordt hier minimaal 3 weken van te voren schriftelijk van op de hoogte gebracht. Een mogelijke verhoging van de abonnementstarieven als gevolg van de inflatiecorrectie, is voor de klant geen reden om de overeengekomen contractperiode te verkorten. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudt Glandigo zich het recht voor om, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente. Glandigo kan en mag, zonder nadere kennisgeving, na het verstrijken van de betalingstermijn, buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening brengen. Indien de klant niet binnen de betalingstermijn de factuur voldaan heeft, kan Glandigo, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, haar de toegang tot het systeem ontzeggen en de dienstverlening opschorten tot het moment van betaling. De aangeboden informatie van de klant zal verwijderd worden. De extra kosten die Glandigo hiervoor moet maken zullen bij de klant in rekening gebracht worden, evenals de nog niet gefactureerde vergoeding voor het restant van de overeengekomen contractperiode.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 10   Klantgegevens
Klantgegevens worden enkel en alleen in het bestand van Glandigo voor normaal gebruik behouden. Klantgegevens worden nimmer doorgespeeld aan derden.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 11   Overige
Glandigo behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 12   Eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Glandigo en/of haar klanten. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Glandigo in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Glandigo. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Glandigo en/of haar klanten, behoudt Glandigo zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen. De klant geeft Glandigo toestemming de auteursrechten op de informatie, afbeeldingen & video’s welke door de klant op www.GlandigoArt.com zijn geplaatst vast te leggen, back-ups van te maken, te reproduceren, publiek mede te delen en te verspreiden ter promotie van GlandigoArt.com via bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd aan, internet, televisie en advertentie’s in magazines. De klant ontvangt voor deze auteursrechtlicentie geen vergoeding. Deze rechten kunnen niet aan derden in sublicentie gegeven worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 13   Voorbeeldcontracten
De professionele voorbeeldovereenkomsten welke aangeboden worden via een IVR-applicatie op www.GlandigoArt.com komen van GlandigoLaw.com. De voorbeeldcontracten zijn voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het intellectuele eigendom van deze voorbeeldovereenkomsten ligt bij Glandigo. De inhoud van GlandigoArt.com wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden gepubliceerd zouden zijn dan kan Glandigo hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Het is de gebruiker van GlandigoArt.com niet toegestaan de inhoud van GlandigoArt.com te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Glandigo. Zonder schriftelijke toestemming van Glandigo Law en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op GlandigoArt.com gepubliceerde, of te downloaden artikelen, voorbeeldcontracten, voorbeeldbrieven en informatie resulteren in civiel- of strafrechterlijke procedures waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 14   Klachten
Klachten dienen, bij voorkeur per email info@glandigoart.com, direct doch binnen een week gemeld te worden aan Glandigo. Glandigo zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week reageren.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 15   Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, inen uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 16   Nederlands recht
Op deze voorwaarden, alsmede iedere met Glandigo Art gesloten of te sluiten overeenkomst en ieder geschil met Glandigo Art, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Glandigo Art en een bezoeker of klant zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda.
Naar de top van deze pagina

Kunst contracten

Posted on by
In een wereld waarin belangen, aansprakelijkheden, bedragen en eisen toenemen, is het van eminent belang dat rechts- en natuurlijke personen zich op een verantwoorde wijze met elkaar verbinden door het vastleggen van prestatie en tegenprestatie, voorwaarden en condities; kortom: een overeenkomst of contract. Glandigo Art heeft een aantal voorbeelden op deze website geplaatst welke u voor 1.15 euro kunt downloaden en naar uw wens kunt aanpassen. Het geeft u een goed beeld waar u en de koper of huurder op dienen te letten bij de opmaak van een dergelijk document. Bij twijfel kunt u altijd een specialist raadplegen die u met aanvullingen of wijzigen kan bijstaan.
.
  – Bruikleenovereenkomst
  – Contract opdracht schetsontwerp
  – Contract uitvoering en oplevering kunstwerk
  – Expositie- consignatiecontract inclusief verkooprecht
  – Expositie- consignatiecontract exclusief verkooprecht
  – Huurovereenkomst kunstwerk
  – Koopovereenkomst kunstwerk
  – Kunstenaar / publicitist overeenkomst
  – Schenkingsovereenkomst


De contracten hebben een .doc formaat (Microsoft Word) en zijn samengesteld door Glandigo Law

Website voor kunstenaars

Posted on by
Voor kunstenaars heeft GlandigoArt.com speciale software ontwikkeld die ze kunnen gebruiken om op een gemakkelijke manier zonder benodigde kennis van internet omschrijvingen en afbeeldingen van kunstwerken en expositiedata op hun eigen website te plaatsen. De informatie wordt volledig in het design van de eigen website weergegeven! Gebruik van de software is alleen mogelijk voor kunstenaars die hun werk ook (gratis) op GlandigoArt.com promoten. Klik hier om een voorbeeld van de software geïntegreerd in een voorbeeld website te bekijken. Deze voorbeeld website wordt op verzoek gratis ter beschikking gesteld.

De software :
GlandigoArt.com biedt de software in een gratis en een betaalde versie aan:

Gratis versie:
  · Alle functionaliteiten van GlandigoArt.com
  · Inclusief linkvermelding naar GlandigoArt.com
  · Standaard kleurensamenstelling

Betaalde versie:
  · Alle functionaliteiten van GlandigoArt.com
  · Geen linkvermelding naar GlandigoArt.com
  · Door de kunstenaar te bepalen kleurensamenstelling
  · Eenmalige opstartkosten + 20 euro per kwartaal

 

Beide versies kunnen volledig geïntegreerd worden in de eigen website van de kunstenaar!

Let op: voordat de software gebruikt kan worden dient de kunstenaar wel een domeinnaam incl. hosting bij een willekeurig hostingbedrijf te hebben aangevraagd.

Het gebruik van de software is uiteraard niet verplicht. Kunstenaars kunnen er ook voor kiezen enkel (gratis) kunstwerken op GlandigoArt.com te plaatsen.

Integratie gratis versie :
De gratis versie is zonder tussenkomst van GlandigoArt.com eenvoudig op uw eigen website te installeren. Voeg hiervoor de onderstaande code toe aan uw website:

http://www.glandigoart.com/Software/Default.asp?artist=uwnummer

Verander “uwnummer” met uw identificatienummer. U vindt uw identificatienummer door naar uw biografiepagina te gaan. in de URL ziet u achter “?artist=” een nummer. Dit nummer is uw persoonlijke identificatienummer. (voorbeeld)

U kunt uw persoonlijke identificatienummer ook bij ons aanvragen. contact

Dat is alles!

Geinteresseerd in de betaalde versie?
Neem contact met ons op voor meer informatie.
(info@Glandigo.com of 076-5875546)

HOROSOPE IN THE YEAR 2017 FOR MEN

Posted on by

With Horosope, we will be able to predict something in life and have answer for problems we face with them in life. Moreover, Horosope today is also widely used to discover as many lucky number as possible in Toto 4d or Keputusan 4d lottery to raise winning percentage. If you are a man, you can see Horoscope information for men to have accurate prediction prior to buying a 4d lottery ticket.

HOROSOPE IN THE YEAR 2017 FOR MEN

 • Aquarius free horoscope for men in 2017 to play toto lottery

Mind games and mental exercises like riddles, puzzles, trivia, random sayings, complex books and debates, intellectual challenges are what float the Aquarian man’s boat because it is the way to create excitement for them. They are both witty and creative on top of being book smart. Women of Aquarian men need to have strong in body and in mind due to that is their ideal model. They always think that beauty is brains and their ideal woman is someone who has an opinion of her own. For him, it is not necessary to rush as finding the right partner relationship. He is possible take his time but when he finds the one, it will be for life. The fortunate digits for Aquarius men to join in toto4d live lottery is 1, 7, 8 and 9.

 • Aries free horoscope for men in 2017 to play toto 4d

To describe an Aries men, we can say that they are impulsive, ambitious, adventurous, and energetic by nature that is similar to the Greek god of war. For them, the freedom and challenges are their love and desire, so they are willing to do anything in order that they are able to win the obstacles and overcome ‘battles’.

toto prediction

In love, you can also see clearly his adventurous nature which is overflown and he also love a fast-paced and action-packed romance without dull moments. At first, he often focus on the physical aspect of a relationship that is due to his impulsive nature and he always craves for excitement. You can also realize that Aries men are not common to change his partner frequently. As much as this comes across as fickle, he still have intention to possess his partners as well as hopes them to be a hundred percent honest to him. The lucky numbers which can bring for an Aries men as playing toto 4d are 5, 6, 10, 22, 30, 31.

 • Capricorn free horoscope for men in 2017

The ambition is a feature of a Capricorn man and they do not want to face with failure, so they always try hard enough in order not to even come close to it. By nature, they do not tend to cut corners or resort to foul play to reach their goals. Their sign is governed by the Sun, so they are steady and are not afraid odds and bad news to attaint their goal. To look for the luckiness with lottery game, they are possible to put their hope on numbers like 6, 9 and 8.

 

Lottery promotion council in Malaysia

Posted on by

Winning the lottery toto4d takes an unbelievable amount of luck. Sure, you have a fair opportunity of winning lower division prizes yet as for lottery jackpots, worth millions or even hundreds of millions of dollars, the advantages are much higher. It may surprise you to learn, nevertheless, that there are actually quite a few players out there who’ve managed to win big on the lottery multiple times thanks to Lottery promotion council in Malaysia.

The odds of this happening may seem astronomical, yet it’s happened far more times than you might expect. It’s simple to put this down as simple coincidence, but if we look back at lottery history we find several stories of winners who struck it great – more than once. In the words of one lottery dealers: Lotteries are different from any other gaming product. Lottery member risk a small amount of money against very long odds to win a great prize, with the net proceeds going to the public good.

magnum results

While we run your lottery toto4d, you’ll have all the amazing shouting about it for the lottery promotion council

We always say there are two sides to running a successful fundraising 4 d result: administration and awards. Both are equally important. What’s more, the concept of a lottery can breathe new life into your promotional bonus by adding a prize-winning incentive to the evocative messages already connected to your cause.

We’ve over 30 years’ experience of effective 4dtoto lottery promotion council. So let us guide you, for free

As part of our lottery administration services we offer continued support and guidance on what we know to be the most effective forms of promotional bonus for who have good prediction of toto 4d lucky number – leading up to your launch and throughout the lifetime of your lottery.

We’ll help you make the most of the member information we collect on your behalf; sharing statistics and success stories from previous campaigns and placing you in touch with reliable promotional council and suppliers.

4 d results Malaysia

The fake email with attached file, at first, looks like and seems to be an official letter from Malaysia toto. The file headlined from the ‘Office of the Reserve Bank Of Malaysia’, New Delhi  is sent from the email address. It reads: The Foreign Exchange Transfer Department of the Reserve bank of Malaysia have decided to offer to your attention that, you were listed as a beneficiary in the recent schedule for payment of outstanding debts incurred by the Malaysia Lottery Promotion Council, pending since 2007 to 2014.

According to our file record with your email id, Your payment is categorized as: contract kind: Unpaid Lottery Inheritance fund/undelivered Lottery fund. It needs to be emphasized that although lottery dealers are often lightening rods for criticism, they are not free agencies operating on their own; they must respond to directions from state officials, which often contain conflicting goals. Hence, they may be told to reduce advertising even as their performance is measured by their ability to increase lottery benefits.

 

Lucky number of Datuk Nicol Ann David who is currently ranked world number 1 in women’s squash

Posted on by

Because of the mounting number of players in the toto 4d, it is more challenging for them to become the next winners. Therefore, such game of chance requires players to keep finding out new methods as well as strategies. Reasonable plans are very important. It is because that they help us to forecast exactly the next chosen lucky numbers. We have recommended you a lot of potential techniques. Today, in this article, we suggest you to use information about a famous woman named Datuk Nicol Ann.

Why is information about Datuk Nicol Ann useful for toto 4d players?

Datuk Nicol Ann was born in 1983 in Penang, Malaysia. Despite of being young, she has a lot of great achievements in the sport. She began her sport competition at the age of eight when her unique talent as a squash player was discover. At the time of 2006, the prize of World number one in squash was get by Nicol. She was also the first woman of both Malaysia and Asia achieved this position.

winner lottery

Malaysia people are so proud of her achievements. In fact, toto is one of the most attractive lottery of Malaysia. So, why we don’t use information concerning Malaysia as well as Malaysia people to forecast the toto 4d lucky number? We think that this technique is pretty meaningful. It is better than making gamble with big money amount without considering. You will throw your money out of window in the short period of time. Therefore, in this time, we suggest you to use information about this amazing person – Datuk Nicol Ann.

How can we use information regarding Nicol Ann?

There are many numbers having connection to Datuk Nicol Ann. A good choice among them will help you knock out your opponents in the race of lotto numbers. First of all, you should search for the 4d result malaysia today live. Do not think the result in the past is useless. One rule is determined in the lottery world. All lottery number has the same chance of appearing for each draw. If one number occur in the first draw, it is quite difficult to appear in the second one. Consequently, you see in the range of past result and exclude numbers appearing earlier from the next prediction.

latest magnum result

After the step of excluding, you analyze numbers regarding Datuk Nicol Ann. Since she gets the first position in the rank, you can choose the number 1. Now, she is 33 years old, so you can use the number 33 as well. As we mentioned above, she began playing squash at the age of 8. Therefore, the number 8 is also a good choice for you. It is up to you. A lot of Datuk Nicol Ann’s numbers are waiting for you to select. Do not hurry. You just need to see the lottery numbers in the past and assess the future numbers. You should take time to carefully consider if you want to get the winning prize in lottery. We expect that you will make it.

>>More free prediction this url http://4ddraw.com/prediction/

Dato’ Ambiga Sreenevasan is the famous lawyer in Malaysia and Keputusan 4d

Posted on by

A prominent Malaysian lawyer and human rights advocate, Dato’ Ambiga Sreenevasan graduated, and was towarded an Honorary Doctorate in Law. And Ketupusan4D in lottery Malaysia is the most casino which Dato’ Ambiga Sreenevasan like very much.

Get The Fast Keputusan 4d At Online Lottery Ticket Displaying Site

With the involvement of internet in casino world, the trend of online shopping is increasing day by day. There’re many online lottery games are available these days. Malaysia based Keputusan 4D are one of them. Generally, these are known as results of 4 digit lottery game. Keputusan and toto 4D are lottery tickets that contain a number of 4-digits range from 0000 to 9999. To increase the chance of winning, one can buy as many tickets as want. After selling of all tickets, internet based lottery 4d company announces winners via automated as well as randomized lucky draw.

The final results of these 4d lottery let one to win many big prizes in terms of money and stuffs, but there’s also mega prize that will be a great amount of money, might be thousands of dollars. Due to internet, now it’s possible to play all Malaysia based lottery games like Sabah 88 and toto 4d result history whether being present in nation or not.

4 d result

4D online lottery game is divided into numerous categories such as 4D, 4D investment and Sabah 88 Participating and joining in each category ultimately increases your chance of winning. In Malaysia, Sabah 88 and toto 4D based online gambling games are becoming famous with each passing day due to the day to day draw results and easy to play features. Displaying lottery ticket results on site help one in finding their lucky number in easy and effective way.

If you also have purchased 4D ticket, then you must have to go online to get the results; in present time, there’re numerous websites available over internet that displays results of many 4d lottery games like Sabah 88, STC 4D and 4D Sankadan. Therefore, keep purchasing lottery tickets, one day you’ll definitely get your lucky number.

Use the method to get lucky number for 4d toto live

It is widely utilized today to forecast 4D lucky numbers in many sectors, especially lottery game. This game will have 12 signs, and you may know which signs you belong to through your date of birth. That sign will reveal 4D  lucky numbers that are sure to bring the big fortune because they’re numbers arranged from nature and suitable for you.

toto 4d result history

Make reference form 4D lottery experts and well-experience gamers

This’s a good idea to identify the right direction as playing Keputusan toto lottery. Through shares on useful strategy and experiences from lottery experts and long standing gamblers, you’ll get more valuable knowledge and improve your lottery skills better and better that help you have right consideration before deciding to buy 4d lottery ticket.

How To Know A Lucky 4d toto Number From Divination

You are possible to identify and choose your lucky number thanks to numerology divination to guess more exactly magnum 4dtoto damacai result Malaysia. You are able to take an association with this number in the maximum cases available as opting your lucky numbers, which will raise the probability of your success. If you would like to know what your 4d lucky number is rapidly, you can carry out a free numerology divination on live sites by fill out the required information in the given spaces. Then , you’re goin to get your free numerology divination conversion within some seconds.

 

Tops 10 website lottery is the best in Malaysia

Posted on by

Online lottery sites are a relatively new addition to the world of toto 4d result history and are opening endless new possibilities. These sites allow you to purchase tickets for lotteries all over the world, so you are now not just limited to your local ones. Participate in the world’s largest jackpots, and who knows? Maybe you’ll win! When choosing a site to buy lottery tickets from, it is crucial to choose one that is highly trusted, reliable and trustworthy.

4DTreasure

4DTreasure.com is a new website 4d result  aiming to become your leading choice of information related to 4D online games. Although our web newly formed, but you can immediately believe in things we offers.

After a long time of searching and learning experiences from other webs of lottery, we believe to satisfy you with our services which at first are 4D lottery result and 4D prediction. But this is not all, with dedicated staff which always work hard, useful information about joining 4D games as well as tips, tricks and strategies to help players in their 4D games will be offered.

4d malaysia

4d secret

4Dsecret.com is a great combination among three Malaysia lottery containing Magnum 4D, Spot toto and Pan Malaysia 1+3D as well. In fact, the site we established is controlled by just an individual instead of a 4D SMS servicing company. Furthermore, in the first steps of operation, the site was put under control which is based on Blog system so as to supply all the draw 4d result. But it begins giving the toto 4d lucky number, online toto4d live, 4d result for users recently.

4ddraw

If you’re a regular buyer of lottery tickets or a new draw in the irresistible pull of the win millions, or even millions, of dollars. You should definitely turn your attention to with 4ddraw.com site. One of the most well-regarded lottery sites in the industry. And to make things even more convenient, they offer free mobile applications so you can get quick access to lottery 4D games anytime, anywhere. As those who aren’t simply enough to make things easier for everyone, they also have a very friendly site as well as many deposit methods and withdrawals.

G3M

Lottery Malaysia service at G3M will meet all demands of gamer on all aspects of lottery in Asia and all the world. Among hundreds of online lottery sites, we’ll feel extreme difference here because of its convenience and profits. The prominent features of G3M will bring the wonderful time to enjoy lottery and hit the prize.

4 d result

Gdwon333

The added advantage when you buy lottery online Malaysia is that if you win, you are automatically announced by email. Actually, for the bigger jackpots, if you offer it, you can even get a phone call to inform you. Winners have the option of getting paid through a range of various means (for example direct bank transfer), or they select to take smaller winnings in the form of discounted lottery voucher as well.

7slots.net

There are many games that you can play in the 7slots.net including the 4dtoto games. With this kind of lottery game, you can get more winning opportunities because it draws 23 winning numbers once. And with playing in the 7slots.net you will also get the most fun of playing the casino. The game system in the 7slots.net is also very fair. You can play in this site without any worry, because of the fairness they have. And even you are playing the lottery online, you will feel like playing in the real casino because they own a interactive game system.

90agency

With the advent of technology, it becomes easier for the gamers to buy lottery tickets online. 90agency is one of the most updated 4D result systems in Malaysia and Singapore which allow you to buy lottery tickets online from most countries in the world.

Profits of placing your 4D bets with 90agency: Extra rebate off market rate on all 4D result bets, Fast payout and trustworthy, 100 percent guaranteed payout no matter how much you hit, Being a reliable agent, you need to stand in queue for long time to place your bets. Easy login online systems to greatest place your bet, No commission on all starter and support strike prizes.

Singapore Pools

Singapore Pools conducts over 250 draws each year for our online lottery games. To ensure that all draws are random, fair and honest, we conduct draws according to strict security guidelines and procedures. Our draw methods are also regularly reviewed by an independent public accounting firm to secure compliance with best practices and industry control requirements.

WinClub88

WinClub88 has brought the best in lottery games to Mаlауѕiа, it is ѕimрly mоrе thаn gaming or gаmbling. It’s аbоut рlауing, enjoying, еntеrtаining аnd winning. It is impossible and hardly that аnуоnе will not pocket milliоn dоllаrѕ in thiѕ 4D lottery games but winning doesn’t соmе alone, it comes in with thrill, еxсitеmеnt аnd suspense. You may have many rеаѕоns fоr playing online gаmеѕ but the rеаl thing thаt casino gаmеѕ bring tо players iѕ thе ultimate thrills and intrigues that саѕinоѕ games offered.

4dpick

If you’re looking for 4D results such as Sports toto results or Magnum results then you may use internet to get updates about latest 4D results. There are dozens of sites which provide latest 4D results but not all of them supply 4D results on time or real time, sometime you have to wait for number of hours or even days to know keputusan 4D while there’s a website who update about 4D in real time which means you can get instant update about 4D lottery online games, number, prediction and latest 4D results. It is Malaysia’s best online lottery store who update their website continuously so you do not missed any update regarding to 4 digits lottery.

 

THE WAY TO GET TOTO 4D LUCKY NUMBER TODAY

Posted on by

Today if you feel excited and would like to try your luck with Keputusan toto lottery, you will find the way to select a toto 4d lucky number with the hope that you will win today. If you are a novice lottery player, you probably do not know where to begin. There are many various methods to predict lucky numbers in lottery, this post will introduce to you the most popular ways to know what your lucky number today is.

 • Try to find out your lucky number with Horoscope method

Horoscope is known widely today as a way of forecasting lucky numbers in different sectors, particularly lottery game. Horoscope contains 12 zodiac signs, and you will be capable to define which signs is appropriate with you depending on your date of birth. You will be reveal lucky numbers through that sign which is certain to open the huge luckiness because they are numbers arranged from natural rule and commensurate with your personality.

toto 4d lucky number today

 • Read shares of lottery experts and well-experience gamblers to have more options

This is a good idea to identify the right direction as playing Keputusan toto lottery. Through shares on strategy and experiences from lottery experts and long standing gamblers, you will get more valuable knowledge and improve your lottery skills better and better that help you have right consideration before deciding to buy 4d ticket.

 • Make use of your date of birth and name to get fortunate numbers

Players can find their luckiness through their date of birth and name which are calculated to provide potential numbers to increase winning opportunity. The way you are possible to check to know your lucky numbers is from automatic calculator machine. You just need to type your birthday and full name and it will create for you as many numbers as possible fast and simply within a few minutes. After having those numbers, you will get more choices to purchase numbers with high winning percentage. Moreover, your name or other lucky names from your surrounding people will expand fortunate numbers that help you to get win 4d draw and reach the incredible prizes.

toto malaysia

 • Establish a strategy to utilize toto past result for lucky number forecast

Why don’t you take advantage of toto magnum 4d past result so as to find lots of lucky numbers? With this way, you will approach a good basis to opt 4d numbers bringing the high winning probability. Most of lottery sites on Internet supplying lottery service will allow you to check the draw result per day, so lottery players are able to look back anytime the previous draw result and make effective strategy to predict next possible winning numbers.

Players are capable to take advantage of these lottery past results, then utilizing the mathematical calculations along with different combinations to generate potential numbers they will purchase a 4d ticket. Moreover, players can also carry out the random forecast from previous winning number in the previous time to opt a 4dtoto lucky number.

>>More free 4d lucky number prediction at by url http://4ddraw.com/prediction/

 

WHERE YOU CAN FIND 4D PAST RESULT AND LUCK NUMBER IN MALAYSIA

Posted on by

Making references from toto 4d result history is the best ways to forecast a 4d toto lucky number in Malaysia. Besides, there are many other different ways to discover as many lucky numbers as possible you can try to raise winning probability with 4d toto anytime. This post will introduce to you the place to check 4d past result and find out more lucky numbers for betting to win the huge rewards.

 • The place to find and check 4d past result

Using 4d past result is one of the effective way that will help lottery players to have lucky numbers with high winning possibility for the next draw, so the demand of checking the previous 4d result history is very necessary for gamblers. So where are you able to find the result in the past to make a strategy with numbers. Most of online lottery sites today like 4ddraw.com, 4dsecret.com or 4dtreausre.com are locations that always meet this demand for you.

toto4d

You can use your laptop or any mobile devices with Internet connection to access to the web to check 4d toto past result anytime. All you need to implement is that choosing the date, month and year you would like to see back the draw result and get it.

 • The place to find out 4d toto lucky numbers in Malaysia

Researching the numbers always bring you an amazing and interesting feeling. Moreover, you will also a good way to support you raise winning rate with 4d lottery more rapidly and easier. If you would like to look for yourself lucky numbers, you cannot miss the following locations

Firstly, that is your birthday which will reveal a lot of lucky numbers. You can type your date of birth on lucky number calculator online to know numbers which will open the chance to gain what you want, even winning 4d lottery.

Secondly, you can utilize the horoscope method to calculate your toto 4d lucky number as fast as possible. Many researches show that this method is quite effective to gain win in a short time, so you do not forget the source of fortunate digits from this place.

toto 4d today

Thirdly, you can access to website relating to lottery service like 4ddraw.com, 4dsecret.com or 4dtreausre.com, some sites will recommend for players a lucky number per day. That number can be your God of fortune to win the lottery, so you should take advantage it to expand the finding area.

Finally, you can make use of your name to discover secrets behind it and collect a lot of relevant fortunate digits to have basis for betting per day. Type your name into free online lucky number calculator to create potential winning possible today and get the huge incredible rewards from 4dtoto lottery in Malaysia.

Do not forget that we always welcome you here anytime you would like to try your lucky through placing bet on 4d tickets. You can begin lottery as an entertainment game to feel its interest and become a winner in the future. Good luck!

 

Get big win from lucky numbers powerball

Posted on by

Many people believe that it is challenging to learn the way to win powerball prizes in toto4d. Such chance is small and never mind to win the big one. However, the fortune was the only factor involved in a lottery win. How is it possible that one person has been so incredibly “lucky” that they have won the lotto, megamillions and powerball more than ever?

Powerball strategies to win toto 4d live

Eventhough there are a lot of “methods” generated to beat the lotto from picking significant dates and using a lottery number generator software. Even those rely on magic spells. If you are really serious about winning Powerball prizes, you should understand a much more scientific approach.

You should note that professional lottery gamers have a different mindset to most others. When they target the powerball with their strategies they are not aiming for the top money.

damacai 4d result

Just like the techniques involved in other toto 4d live games such as select 6 or select 3. The most successful Powerball plans do not target the jackpot prize. What are reasons?

Well would you prefer to win one big money as $5 million or would you prefer to win 100 prizes with every prize being worth $500,000? Obviously you would want the 20 smaller wins since they equal $50 million! Your chances to win will decrease in case of sharing them for other potential winners. Sometimes, there were a lot of winners on the draw you won on then. You probably end of getting much less than you expected. And maybe not even enough to retire the games.

What about spending lucky numbers powerball to win toto4d?

Let’s get one thing straight, there are no such thing as lucky lucky powerball as well as lucky numbers at all for that problem. The closest thing you can reach to lucky numbers poweball are magnum 4d past result which are not really the same thing. Such numbers are those numbers that seem to be in winning lines more frequently than others. Many professional lottery members will incorporate past result numbers into their jackpot to bring them a slight extra edge in the game. Many others totally neglect them claiming it is pseudo-science . On the other hand, there are cold numbers that are seldom drawn in winning lines. And so many professional lottery members avoid spending those numbers.

toto 4d result history

I personally count on that you can marginally raise your chances of winning a prize. But you must select hot numbers for your choice. And avoid spending cold numbers. It can’t hurt and bringing yourself every possible advantage can only support in my opinion. So why not reach hot numbers. You can usually find lucky numbers on the official website of lottery of your specific state or national lottery outlets or by “googling” it.

Nevertheless, lucky numbers are only ever helpful when you combine them with the special wheeling techniques outlined. On their own they will bring you no real advantage at all.

 

The most commonly used method to predict in  toto 4D

Posted on by

This means that unlike other sites, you do not have to wait to determine if you are the winner. We will release all major Malaysian Toto 4D lottery operators as soon as possible results!

Did you know that you can predict future 4D results by examining past results? Now, of course, this method is not 100% accurate, but people are doing it every and every day. The theory is that by looking at the 4D’s past results, you will be able to see the most frequently occurring numbers throughout the drawing. If these numbers appear again and again, then there is a pretty good chance that they will come again in the future. This means that they are a very safe future.

A lot of 4D toto online games

In the 4D lottery, bonuses, including the top three winners, both received a large amount of compensation. The winner’s grade will receive the average size of the bonus. It’s not really meant, but it’s still enough to make you win the last lesson of the day and get a smaller one, but again, champions are still better off than those who do not win anything.

4D lottery tickets can buy live play, we just like the type of online lottery. Also check the Harry INI Keputusan 4D is not so difficult that you used to buy lottery tickets can tell you about toto 4d results Malaysia live today.

4d result live today

Multiword Word Game is powered by Magnum to provide the latest games. It combines the popular Toto 4D, which is a factor award that allows players to win prizes in millions of rewards! All you have to do is choose a pair of 4-digit ringgit only, and your own way to change your lifestyle!

This is a favorite casino in Malaysia. You get to know this club through online chat with one of my Malaysian friends when you are interested in 4D lottery tickets and I find it difficult to check 4D past result (keputusan 4D), such as keputusan 4d toto on time.

Tend to be found to use

You will be amazed at how many people eventually win in this way. Of course, this is not a method you need to “follow” if you do not want to do this. You will always find a suitable method for you. For example, some people like to choose their numbers by considering the special dates in their lives, or just choose a lucky number for them. Whatever you choose, of course, we want your own numbers to appear in our paintings!

People tend to use many methods:

Generating toto 4D Real – time Lottery Numbers Based on Random Number Tool

Use lucky numbers to predict lottery numbers

Choose the lottery numbers you think have more chances to win

What is the most recommended professional approach?

4d result 88

4D past results, the standard method used by Malaysian gamers, really means to predict lottery numbers logically. If they do not buy for the game, this is why many people rely on this method.

The result ToTo 4D history takes into account the principle of work in drawing, because it selects numbers with better potential to win awards.

Checking 4d toto malaysia is technically necessary because the number of winners selected in the past is more likely to be selected. There is always no reason to ignore the 4D lottery numbers won in the past.

Can you buy a ticket through us?

Of course, it does not make sense to check 4D past results (keputusan 4D hari ini) unless you have a ticket, right? of course not! Fortunately, through us, you will be able to buy your own tickets for Malaysian 4D lotteries such as Damacai, Sports toto and Magnum. As usual, we try to make this process as simple as possible. All it takes is a few clicks to buy a ticket.

There is no need to wait in line at the store to get your hands on poker. All you have to do is purchase it at 4dsecret.com. You can come back shortly after the draw and find out if you are a winner or not! It really is that simple!

4D GRAPH FROM 4D PAST RESULT – THE MOST EFFECTIVE WAY TO FIND A LUCKY NUMBER

Posted on by

Every day in the world, there are more and more gamblers select Toto4d known as one of the most well-known games to play and hope to hit the win. Many people want to take chance as much cash as possible and become richer thanks to lottery game, but winning is not simple as you think. That is reason why you had better draw a long and reasonable plan to conquer it. One of the most effective solution to win 4d lottery is to use 4d past result to find lucky numbers to raise winning chance. How are you able to implement this? You will have answer as spending time on reading this post because it will show you amazing details about toto4d result history and the way to utilize it to guess new 4d lottery draw in the future.

 • Some common knowledge about 4D past result

4D lottery is considered as a game of chance and fortune, so you do not need to have lots of skills or knowledge and participants in this game have an equal opportunity to enrich with much cash. However, if you desire to increase winning possibility as joining, you had better note the Magnum 4D past result or Toto 4D result history. I make sure that that you will be able to collect crucial information from 4d past result that you should not miss prior to selecting a new lucky your number in 4D lottery. Now, I will show you the way to take advantage of past results to predict the next winning number. You had better opt to get the high value prizes in 4D Lottery effectively.

toto 4d result today

 • Get prediction for lucky 4d number through checking 4d past result

The advice for you is that should not ignore 4D past result because it can help many players achieve high value prizes. The first step, you will access to the reliable lottery website which show you the result of 4D lottery and press to look back the past result. If you partake in 4D Toto, you will take a more comprehensive view about all the game results by pressing and trying to see Toto4D result history to. Since then, you will choose and buy an appropriate number based on the latest results which you feel a great feeling and confidence to get wins.

 • Take analysis and give forecast a lucky number by spending the graph of 4D past results

Many players claim that their luckiness and winning possibility in 4d lottery will be raised if they base on the reasonable formula or the logical analysis to predict for a lucky number. Generally, they will found a table which includes all 4D past result. For example, when you want to consider and choose a number with high winning chance for huge prizes in Magnum 4D, you are going to establish a table of Magnum 4d past results arranged by weeks, months.

keputusan-4d

They will analyze and try to make the most suited formula to give prediction to lottery outcomes. This strategy is also possible for you to apply when you would like to guess your Toto 4D lucky number by pressing Toto 4D result history. However, it is not easy to get formulas from other players because they will be kept secret, so you had better draw a suitable plans for yourself and selections to lottery numbers.

 • Conclusion

The attraction of 4D lottery game will never cease, so players will always find out many ways to select themselves lucky numbers that help them win. Taking advantage of 4d past result is considered an effective solution applied widely in the world of lottery. If you utilize past results effectively, your winning opportunity will account for higher percentage due to lucky numbers. Hope that you will be able to earn as money as possible with lottery game.

Lottery Analysis for 4 digit result

Posted on by

This work on the premise of earlier draw insights, and gauge an outcome for the accompanying draw. As indicated by these sorts of programming, the draw bases on what has occured in past draws. Get the conjectures for your lottery! More than 50 lotteries available for estimate! Our site examine digit diversion for lottery 8/49, 8/42, 8/52, 3D, 4D, pick-3, pick-4, toto 4d ,Toto 6D, 7D thus on for some global lottery lotto.

All things considered, as we as a whole know, the balls don’t have a minute, and in this way as we would like to think the adequacy of these procedures is immaterial. It is no secret that there are a ton of players everywhere throughout the world with psychic capacities. They claim to get and estimate points of interest. Some are more successful than others. Leave your own particular estimates, at this moment and together we can make our fantasies work out!

singapore-pools

Conjecture 4 digits result framework data

Spending this detail, you can see that the most likely whole of the lottery balls drawn for any attracting is incorporated about a large portion of the bend. That is, the aggregate for roughly 75% of all 4d result draws exist in half of the x-pivot. An ignorant conclusion most likely be that this detail will present to one an edge for lottery draw guaging, after all as we can prohibit commonplace sums with no truly affecting our chances of winning then this is something we can spend. By and by, this is effortlessly clarified by the truth that the greater part of the draw sums for any blend exist in this district. It doesn’t mean for example, that 1,2,3,4,5,6 is less likely than 1,2,3,47,48,49.

It just implies that most blends (i.e. 75%) fall inside that region so it takes after that most draws will as well. All things considered, do lottery balls know what digits they have imprinted on them and act in some way that focuses out this outcome as the draw is occurring? Obviously not. This system of lottery sifting is imperfect as spent for forecast.

lottery-4d

Dream number generator for Lottery 4 digit

On the off chance that you are an expert bettor, a Malaysia clubhouse aficionado, a lottery enthusiast, a web based betting significant other, an easygoing gamer, a specialist, some individual who is enamored or any individual who puts stock in fortunate numbers, you likely the same number of individual fortunate digitd as you favor. There are no confinement and this is a totally free administration spending dream number supplier by entering your fantasy or occasions to immediately locate your ideal determinations.

There are no confinements, and the administration is free – you can visit all of us the day or consistently and produce your digits for betting, wagering, dating, exchanging and for all intents and purposes something you like. On the other hand you can just visit us in Malaysia Lottery 4 digit result forecast for the sake of entertainment; we wouldn’t fret. We simply request that remember us as you win huge or discover achievement due to comes about because of Monter Carlo Casino – your support will be valued and methodologies are constantly welcome!

ticket

Lotto programming for 4 digit result

Capable methodologies and strategies for playing the lottery. Highlights: sifting by number blends and measurable assessment frameworks all phase back checking and confirmation an outstanding criterial of wheels at World Record positioning exact calculations applying to dismissal channels and figure of numbers to come. Monter Carlo Lotto Software supplies a completely incorporated approach and has all that is required for you to successfully control your lotto advantages. It spends progressed factual investigation and counterfeit consciousness (neural system) calculations to decide winning examples in earlier Damacai 4d lottery draws, and henceforth prescribes you, relied on upon the best winning methods. This is a free administration ordinary and infrequently free for all.

Toto 4D Result Malaysia for real money

Posted on by

Lots of people in Malaysia join sports Toto 4D, 5D, 6D or magnum lottery games and people search different websites for results as soon as the lottery draw are carried out and Toto 4d Past Results web portal helps people in supplying instantaneous results of different lotteries in Malaysia as soon as draw is held. The Toto 4d Results web portal provides you all the resources for joining magnum and Toto 4D, 5D or 6D games.

You can’t see the Sportstoto results at the site but you can also search the earlier past results especially if you’ve missed the earlier one. You may register free at the Toto 4d Past Results web portal and can get even the results directly delivered to your email account as soon as these’re declared. Further you can also get information on your mobile through sms or you may get an alert through messenger.

toto-4d-result

Advantage of Toto 4d Past Results web portal

Sports Toto 4D games is most favored in Malaysia and Singapore and majority of people like to play it and if you’re new and not fully aware about this most popular lottery game of Malaysia, 4d Past Results web portal can even guide you to the rules. The advantage of this website is that you get all major lotteries result at one place and that instantaneously as the results are declared.

The features at 4d Results web portal

You’ll be surprised to know that you are not alone and there’re thousands of people across Malaysia who tries their own luck through these major lotteries including spot toto and magnum toto 4d, 3+1d, 5d, 6d, jackpot 6/49, 6/42, 6/52, mega etc., lotteries. All those lotteries draw the results through a computerized system, which is so fair and Toto 4d web portal helps you in getting quick results through different modes including display of the results at the website, sms or via alert and thence you get the outcome at the earliest.

toto-4d-ticket

Tips to win TOTO 4D  Malaysia stay

This section examines how the finest way to win the toto 4D stay in Malaysia.

First, it’s impossible to forget your lucky number. Do you know and believe in 399best, it can predict your lucky numbers right. Currently, to play the finest TOTO 4D life, never forget to check the results 4D ago. More than a normal decision, malaysia 4D results and can bring some proposals that’re appropriate for your winning numbers. To come today, it’ll be either 8316 or 9628. Consider the following 2 numbers and wait and pray for the decision.

Third, it’s very necessary to consult with articles on tips and tricks or predictions related to toto 4D lottery Malaysia from the official website as 399best and others to gain experience in playing the lottery.

Finally, you could try to establish a lottery syndicate with your friends to collect the ambition of every person and rise your chances of winning again.

Visit our website to check the latest 4D results Malaysia today live draws the actual results and the past and seeking a chance to win in Malaysia toto 4D. Want to win more and good luck!

>>This url http://4dtreasure.com/past-results/ to check pass 4d

Malaysia and Singapore Toto 4d live for you now

Posted on by

In basic form, Toto 4d is a favored form of online lottery that the most joined in Malaysia and Singapore. With the help of internet and technology, people over the world now can buy lottery tickets live and check the lottery results online. 4ddraw is regarded as one of the world-class website about Malaysia and Singapore Toto 4d live that allow you to buy lottery tickets, check past results, past results from leading operators in Singapore and Malaysia as well as learn tips and tricks to improve your opportunity of winning.

As you know, live lottery service is always more convenient than land based lottery. There’re many offers you received when signing up Malaysia and Singapore live lottery sites and for my knowledge, your interests will be guaranteed with 4ddraw.

4d result

The easiest Login and best place for Toto 4d result malaysia today live your bet

With the arrival of internet and devices, lottery has been around the world as long as people have lived in society and you can login 399best as well as other trustworthy agents everyplace you go and place your numbers whenever you want with your smart phone or your computer instead of going to true lottery agent.

Brings 100% guaranteed payouts

You should know playing Malaysia and Singapore Toto 4d live brings the chance of getting one hundred % guaranteed payout with no taxable no matter how much you bet. A lot of people miss out this opportunity because they do not know about this. To your interests are guaranteed, you should select to buy lottery tickets at reputable agents in Malaysia such as spot toto, Magnum, Da Ma Cai or Singapore Pool operator in Singapore.

keputusan-4d-lottery

4D lucky number calculation

Do you think that you can count your lucky numbers and use these numbers in Toto 4D prediction ?. In fact, There’s a calculation method which has long been used by Toto 4D live lottery bettors especially in Southeast Asia Countries: combining your onw date of birth and the date of the draw into a four-figure number.

Regarding to the calculation performance of toto 4d luck number,. This date is used by many people to determine a person’s luck numbers. The Southeast Asian countries, most bettors use luck numbers to make a bet on the lottery. To calculate your luck numbers, you can use your date of birthfor

Advice on the use of 4D toto lucky numbers

This calculation is a prediction to seek out your lucky numbers. If you have done the calculations, the numbers won’t necessarily hit during the draw.

Toto 4d Prediction in 4ddraw: To select the numbers, you have to exceed the calculation of number 10. The rule is easy, that the largest numbers are the ones having high probability which can hit the next draw. Even so, for case, if you choose the four largest numbers, you don’t need to select all of them for joining in the next draw; nevertheless, some numbers still can go on hitting the next draw occasionally.

 

Cause Check 4d past result you should now

Posted on by

If you are one of those who play lottery tickets, you have to know how difficult it is to predict a lot of offers. As a Malaysian, the 4d past result lottery is the most important thing for me as the lottery game because it is legal and also has lots of chances to win the lottery than the other 4D because you have to choose a 4-digit lottery number 0000-9999 .

Try to luck from numbers

You need to consider a number of different factors, using strategies, including methods and formulas for Delta to take out the lottery’s unique n os which most of the chances to win. These’re some basic rules some people use to predict the lottery numbers, but there is also a popular way to choose a number online lottery is based on the past results of the game Air. Yes, some triumphs can help you win in the future, or at least be able to finish your search with the number of past lottery results.

Like me, the other players in Singapore and Malaysia are always in the past a look at 4D results, because it can help us predict the future or draw. This is not the only reason for 4D past results, lots of 4D results 4D Magnum past or magnum result today, and many other reasons, such as checking 4D:

4d past result

 

Past results help to predict certain 4D lotteries

This is why most people are always looking at the results of the past 4Dtoto. Forecasting really does not work all the time, but will help you come up with a unique lottery number.

Some people simply refer to these numbers as the reason the past is meant to be a 4dtoto effect that is rewarded in terms of winning time or quantity, while some players are overlooked in the past 4D and the results are more likely to depend on previous results even ahead of today’s leading real-time Malaysia 4D lottery number said.

By looking at omnipotent 4D leads you may know how to draw the works of the past:

This experience for beginners and those who do not know how to work the lottery. If you look at a lot of damacai live before, you can easily know how to choose the winner of the computer system.

lucky-number-5562

What is the winning number 2 in which the number or number is selected the most times for the lottery and then selects the best so that they can be ignored when they are warned about the difference between 4D for themselves. The performance of the draw can help you to say something (the same reason # 1).

A lot of 4D results in the past helped select some

For many people it is not easy to predict that some 4D lottery tickets are multi-faceted because they are new through the lookout to the 4d past result, this lottery game TOTO their help to choose a number. They just bought some of them already or simply ignore them

You want to try your luck, do not wait, but now take action!

How to win a lottery Toto4D Malaysian as a professional gambler?

Posted on by

Do you have any number to bet on Toto4D lottery tickets? Before you run to make your bet, make sure you can use a strategy that gives you the opportunity to bag out big payouts higher. When the average player should know that you get up the trash can throw money if you just guess all the combinations bet. On the other hand, if you know how some actions can be done to win the lottery every day 4D tricks, then you can live a financial stable life.

Risks and Challenges

First of all, if you decide to take a lot of risk, it would be best to be very attentive to the best combination that has learned to draw from the previous draw. Depending on the state, you can use a combination to rearrange their order so that you win bigger chances. How to Win a Lottery Every day 4dtoto is worth some effort, because when it comes to making money, it will benefit you.

toto4d

The right combination to win

Continuously playing an empty record Whether it is usually random or combinatory, here are a few suggestions to get the right mix and win odd numbers. Do not settle for a 4D lottery system that requires payment, but you can not work at all. These systems tend to take your money and not pay for the fraud that you pay for your services.

How to win a 4D with a complex program that will only let you quit the synthetic lottery every day. If you learn to enjoy decoding well combined, then you will enjoy yourself quite right for your own efforts.

Do you believe in luck some of the blind opportunities? Put it in the numbers, your bagging rate, paid in the toto4d live Lottery is 1: 10,000. So will still be based on blind opportunities? One way how to color 4D every day can be as simple as using a pen and paper to make 24 cases of reasonable bets. Its working principle is very simple.

Imagine a four-digit combination. In 24 different ways, write in a piece of paper and a combination of four numbers to rearrange. There is no duplicate combination. Each of the rods 24 bet a combination of numbers 24 rearranged. This is also a good strategy to discuss the 4d result malaysia today live.

4dtoto

If you choose to combine the two strategies, it may be working how to win the lottery every day 4D. However, be careful when using the combined strategy most of the time. It would be best to alternate them using one or the other is not able to produce a result closer to the success of the combination.

Have the patience to develop a good strategy Toto4D lottery can actually pay, or even enough to meet the lifestyle you want. But do not sell your stuff at home just to put your bet; you may lose everything on your own irresponsible game.

Last but not least, try to find some trends from last month and the month of the air. This really helped a lot when making decisions. good luck.

Toto4D Malaysian awards structure

Posted on by

4D Lottery is a very simple luck game. In fact, apart from one thing two games is almost the same, that is gambling Malaysia Toto4D, 4D digital string is invisible. Thus, 1234 would be 4321, 0018 and 1080 would be associated with.

Play a lot 4d, follow the steps below

Select a 4-digit number, or Figure 4D, which can be obtained from the number 0000-9999 million in the number 0138, 1012, 4318, 7766, or 9991.

Choose to guess the guess big or small, or both.

Choose the number of gamble decisions for each quiz. The guess is the minimum gambling ringgit each.

You win, if one or more of the numbers you choose to fit in the winning numbers of the winning numbers are arranged in one or more.

For example, when you select 1234,4321 to draw one of the winning numbers, you win a number of 4D bunch of trivial, 4321 as 1234 24 legally arranged in part to make a how to win the match, much more 4D Malaysia for more information. On the right is an example of a 4D lottery ticket.

10-must-see-tips-to-increase-your-luck-in-winning-lottery

The first four-character number next to the M6 symbol is only 6-ranked gambling is selected. Similarly, the selected toto4d live Monday M24 only 24 out of P & G signs.

Magnum introduced the first, its unique gold coin provider called Multiword Jackpot, which features award winning elements with many awards and their method elements.

There are seven categories of prizes awarded to gamblers at all levels, including two dilemmas that can accumulate to millions of ringgit.

How to award a scene from Malaysia Dodo 4D

Jackpot hit the gold, silver, select a group of parts and lottery numbers. The betting component is composed of three sets of zero and two numbers 99 named T1, T2, and T3 as well as a lottery component that consists of only two numbers from zero to 19 “. Victory Jackpot Gold 1 as a whole bet matching component The Lottery and Lottery department says. He also said that the dream dragon did not make a separate number for the Jackpot gold medal winning numbers for the jackpot numbers have started 4d winning Malaysian numbers. Lottery 4D first prize of the last two digits, he continued, will form the first two digits of T1, T3 for the last two T2 and two second prize of the last two digits.

win-lottery-strike-1st-prize-talisman

He added that the constituent bets will start the 4DToto numbers of the first prize. The first number in the last 4D result is because the 000-999 range is not good.

“As the first choice of the first win is less than or equal to four, the number of parts of the first bet will not or will become,” Mr Lai said.

The second digit of the gambling component is shot directly from the second digit of the first prize 4D. At the same time, the seven-prize structure will consist of a bonus of RM2 million, with a minimum of 2 winnings of RM100000.

Gold Award RM100000 The third prize is set to the maximum payment limit of RM1.5 billion, the fourth (RM3388), the fifth (RM338), the sixth prize (RM38) and the Saturday Award (RM4).

From Wednesday’s maximum payment limit to Saturday’s reward of RM5 million is placed in each one.

“Each RM2 is at least the least,” Lai added, betting on one of the ringgit prizes from multiplied by bonus Tuesday to Saturday. As mentioned above, in Malaysia to play a lot of 4D games, you can have 4d result malaysia today live to choose to guess big or small.

4D Toto ticket in Malaysia

Posted on by

‘Lottery’ is no longer a strange word for people all over the world, especially in Malaysia which is ranked in one of the most active lottery markets these days. In fact, the Malaysia gambling field has entirely three leading 4D providers. They are Sports Toto, Magnum 4D and Da Ma Cai. In this introduction, we plan to mention mainly to the Sports Toto and their products. In Malaysia, the Sports Toto is considered as the biggest operator of 4D-based games, with 680 sales outlets serving a total of 7 games. Furthermore, there is a remarkable product that the company brings users is named 4D Toto. The benefits brought by 4D Toto and other types of lotteries as well are comprehensibly great. A lottery seems to be regarded as a lucky paper because of the fact that it costs only a little deal of cash for an opportunity of becoming a winner with a pretty jackpot. Although the possibility is quite ambiguous, the large jackpot is still the crucial element towards the increase in the demand for lottery. This is the reason why there are so many gamblers who keep trying their potential luck based on the lottery tickets in Malaysia betting sector. Nevertheless, it is not everyone participating in the lottery adventure has a good knowledge about this like what 4D Toto is, how 4D Toto ticket online is bought, what the prize exactly is and so on.

Before you purchase the 4D Toto tickets, you should note the following points

– You must be at least 21 years old

– You must be a Malaysian citizen or Permanent Resident

– You need to present your identity card or passport when you claim your prize

– Your lottery winning prizes are nontaxable

– You must keep your tickets in a good condition, not torn, not crumpled, not defaced

Online 4D Toto Lottery Tickets

You can visit websites like 90agency which is one of the most awesome systems supporting you to purchase 4D Toto ticket via the internet nowadays and then you should follow steps mentioned below:

Step 1: Access to the website that sell online 4D Toto tickets

Step 2: Choose your favorite lottery prize. You can easily see a list of lottery prizes displayed on the table of the site Choose a prize that you find the most gratifying Click ‘BUY NOW’ button to begin sequence.

Step 3: Select the number of chain luck to you. You can easily spend the mouse to pick the lucky numbers. Moreover, you can have the system randomly selected to help you by clicking the button ‘QUICK PICK’.

Step 4: Log in or sign up for a new account. You can start this step when you press the button ‘PLAY’ in the step 3. A dialog box will pop up in case you have never registered account before. It is quite simply. You enter your email address and choose a password in the password box and next click ‘SIGN UP’ button to create a new account.

Step 5: Choose the reasonable payment methods including Mastercard, Paypal, JCB and so on

receive code

Place a gamble on 4D Toto through Lottery Betting Line

Step 1: Create a new account in Singapore Pools Account

Step 2: Choose the gamble kinds and costs (Big or Small bet)

Step 3: Place a 4D Toto bet at outlets or on the phone via Lottery Betting Line

Place a gamble of 4D Toto at outlets spending a bet slip

Step 1: Select the betting kinds

Step 2: Select the draw das that you place your bets for

Step 3: Select the digits you expect to put bet on and Big and/or Small bet amounts

Step 4: Mark ‘QP’ as you choosing Quick Pick

Step 5: Mark ‘VOID’ to cancel the board

The list of Sports Toto Outlet address where you can get the 4D Toto tickets in Malaysia

Sports Toto outlet location address in Perlis, Malaysia

Sports Toto outlet location address in Kedah, Malaysia

Sports Toto outlet location address in Penang, Malaysia

Sports Toto outlet location address in Perak, Malaysia

Sports Toto outlet location address in Selangor, Malaysia

Sports Toto outlet location address in Kuala Lumpur, Malaysia

Sports Toto outlet location address in Sembilan, Malaysia

Sports Toto outlet location address in Melaka, Malaysia

Sports Toto outlet location address in Johor, Malaysia

Sports Toto outlet location address in Pahang, Malaysia

Sports Toto outlet location address in Sarawak, Malaysia

Sports Toto outlet location address in Sabah, Malaysia

Sports Toto outlet location address in Labuan, Malaysia

Brief introduction about the lottery games in Malaysia

Posted on by

 

For years, Malaysia is famous for a country where betting development is actively commuted from the Western nations. Nevertheless, as Malaysian lottery via the internet is known, that is still not the circumstance. The passions for gambling in Malaysia have been extremely high in for years. Consequently, it is acceptable to hope that online lottery games will soon be part of the serve by the most admirable lottery creators in this country. In fact, the game so called keputusan 4-Digit or as the local name keputusan 4D has regarded as one of the most interested lottery games in many countries, especially Malaysia.

The online betting has been innovating so quickly, which assist online lottery a lot nowadays. Nobody can deny the advantages of joining lottery in the internet brought to players. Security is one of its benefits. As you have ever had the bad luck when you cannot look for your lottery ticket next you will know why this benefit is crucial. As purchases are made via the internet, with this way there is totally no risk of losing a winning ticket, or ever having to proving that the ticket is yours. An online receipt or a proof of purchase is all you are required – and there is no method of misplacing that. The second one is guaranteed payouts. Each year there are millions of dollars/euro/pounds of lottery winners that are unclaimed since someone lose their tickets or do not remember to check them. As playing in the internet, there is definitely no risk of missing out on your cash due to forgotten checks or failing to claim within the time frame.

For online lottery brokers, any secondary winnings are paid first hand to your account; as you’re the lucky jackpot winner, you will be announced at once. The third one is convenient idea. Purchasing lottery ticket in the internet is just so simple and fast to do with your smart phone or PC. You do not have to search for a store or convenience shop, you do not take any cash on travel, and there is no time wasted in lines. Finally, there is no geographical limitation. The Internet supports to raise your selections with no any physical restrictions; you can live in South Africa and still enjoy the Euro Jackpot even though you are not actually in Europe yourself.

How to play keputusan 4D

The keputusan 4D Malaysia lotteries in the internet is carried out by picking a number in the range from 0000 to 9999. For the draws, 23 winning numbers are selected and of one match for one of the numbers, next that player will become a lottery winner. The first legalized lottery creator in Malaysia was licensed by the State of Malaysia.

The time in which 4D results (keputusan 4D) are announced

As you can get information about the lottery games, in general, there are six great providers of 4D lotteries in Malaysia at the present. You can, nonetheless, expect the draws to be made at toughly the same time each and each week. You will know that the 4D result (in Malaysia it is named keputusan 4D) is drawn every Wednesday, Saturday, and Sunday.

Sometimes, there may also be an extra draw made on Tuesday. When you can maybe predict, we will get those 4D results published on our website sooner as opposed to later! This means that you can see the 4D result including Damacai, Magnum, Sports toto, Singapore, Sabah and Cashweep as well no matter where you are!

The way the lottery game keputusan 4D results are showed

There are some 4D results like keputusan 4D webs which just publishes the “main” numbers which win from the draw. This is not a good idea, for the real reasons. Therefore, the large number of lottery winners is going to be those who come under the smaller awards. So, we list absolutely every winning number of the Malaysian lottery consisting of Damacai, Sports toto, Singapore, Sabah, Cashweep and Magnum.

The results include the big prizes and the quite smaller ones as well. This means that our site is the only site that you are required to visit so as to get your 4D results. If you are a big lottery winner or a small lottery winner, you will find out exactly what you are required to know on our web, fast and simply!

 

Do not forget that we also publish and sell tickets for other lotteries out there, so if you are keen on them, we do suggest that you take a quick browse through our website. You never know what you will be able to find!

How to purchase the lottery tickets?

As you know, there is no use in finding the 4D results (keputusan 4D) in the internet if you do not get a ticket, right? Of course not! Therefore, through us, you will be capable of getting your ticket for the Malaysian 4D lottery such as Damacai, Sports toto, Singapore, Sabah, Cashweep and Magnum. As sometimes, we do make an effort to do the process of doing so as easy as possible. All it takes is a short time to purchase your ticket.

There will be no requirement to queue up for days in a store to get your hands on one. You just purchase it through some websites like 4dnumber.com. You can next come back quickly after the draw and find out if you are a winner or not! It really is that easy!

Example for the prize of lottery winner

 

The prize for the winners will be divided into 7 categories.

– Category 1: Jackpot 1 Prize = RM2million + Jackpot 1 Snowball

– Category 2: Jackpot 2 Prize = Jackpot 2 Snowball

– Category 3: RM100.000 for every RM2 bet

– Category 4: RM3.388 for every RM2 bet

– Category 5: RM338 for every RM2 bet

– Category 6: RM38 for every RM2 bet

– Category 7: RM4 for every RM2 bet

 

 

 

The Malaysia 4D national lottery prize structure

Posted on by

The recent prize structure came into effect with the introduction of the main Toto 4D result history Lotto raffle on Saturday 5th October 2016.

The entire prize pools for the main Lottery and the main Lottery raffle are 42.47% and 5.03% respectively of the entire expense of the tickets sold for that draw. As  all the 5.03% is not utilized on raffle prizes, the remaining amount goes into a reserve funding, which is spent for future raffle draws (for example to fund a shortfall or to add more raffle prizes). The proportion figures are rounded down to the nearest 8p as applied to ticket sales before further calculations on it are performed (do not ask me why!).

4d past result

All 5-match prizes are fixed at £23 each (there is one exception to this – understand the Notes section below) and are subtracted from the entire prize pool. The allocation of the remaining prize (considered as the “Pools Fund”) is as follows:

8-match (Jackpot) Prize Pool (Average prize pool: Sat – £5m, Wed – £8m)

66.3% of the Pools Fund add any rollover from the prior draw’s unwon jackpot prize funds. An occasional Super 4d result malaysia today live, funded from 5% of the ticket sales of previous Lotto, will either top-up by putting a fixed number or guarantee a minimum jackpot prize funding. As there is no jackpot winner, hence the total jackpot prize pool is “rolled over” to the following draw. This can occur a maximum of 4 times – as there is a 6th consecutive jackpot where the jackpot was not won, the jackpot prize fund is shared among the 5+extra winners of the 5th draw or among the 5-match winners of the 5th draw as there are no such 5+extra winners.

5+bonus-match Prize Pool (Average prize: £50,000)

5.3% of the Pools Fund add the 5th consecutive unwon jackpot prize funding as information above. As there are no 5+bonus winners and it not the 5th consecutive unwon jackpot, hence the 5+extra prize pool is placed to the jackpot prize pool for the same draw. This has occurred just once to date.

5-match Prize Pool (Average prize: £1,500)

4.5% of the Pools Fund add the 4th consecutive unwon jackpot prize funding as there is no 5+extra winners as well. As there are no 5-match winners, the 5-match prize pool is placed to the 4-match prize pool for the same draw.

4-match Prize Pool (Average prize: £100)

23.8% of the Pools Fund add the 5-match Prize Pool as there are no 5-match winners. As there are no 4-match winners, then the 4-match Prize Pool is shared equally among the 3-match winners besides their standard £25 prize.

toto 4d result history

Notes:

 

An individual prize in the above categories is easily the division of the prize pool for that category by the number of winners in that category. Toto 4d malaysia calculates this spending double-precision floating-point arithmetic throughout and then rounds down to the nearest $ at the last moment.

As the entire number of winners in all categories * $25 exceeds the entire prize pool (consisting of any rollover or Super Draw cash), hence the main Lotto entire prize pool is split into separate prize pool tiers spending these set of proportion instead (from 6-match to 3-match): 31.9%, 2.5%, 2.2%, 11.4% and 52.0%.

As a single ticket could win more than one individual prize in a draw (for example a jackpot ticket absolutely has six 5-matches, fifteen 6-matches and twenty 3-matches making an entire of 42 prizes), just only the single highest individual prize is won.

In case noone claims a prize within 180 days of the draw, it is added to the National Lottery Distribution Fund.

energy green

Posted on by

The price of energy increases substantially every year. Fossil fuels become depleted. Green energy generated by wind turbines and solar panels have now been established and have proven their reliability. For private use only the solar panel provisionally applicable.

There are two types:
Those warm water for sanitary use and generate those electricity. The latter are called photovoltaic panels. This we therefore advise you to leave places. Regardless of the changing subsidy, these panels remain worthwhile.

 

 

Our heat pump, which provides heating and domestic hot water, can be easily provided with sufficient electricity from our solar panels. This eliminates our annual costs for heating.

635270312084786227_green-energy-latin-america-jpg

Meanwhile get there more and more new systems on the market. We think of the power plant (CHP for short). Although still very expensive, which may in the future be an interesting product. The bottom line is that the boiler uses its waste gases to generate electricity.

At that time would be a simpler air – can be designated as water heat pump heating system. This air – water heat pumps lose much of their profitability when the outside air is cooler than 5 °. At that moment, the boiler could take the heat with electricity production as a bonus.

Overall, it is important to follow the market. Econ Housing is putting the best combination with the knowledge of today.

More info?
Do you have concrete plans and want to build a house with attention to ecology, quality and workmanship? Ask for a personal interview with Econ Housing. When we choose consciously build quality!

Architect needed or wanted?

Posted on by

Architect wanted to make your plans turn into reality? Look no further!Econ Housing construction has a number of in-house architects who shape together with you to build your intentions.

your benefits

The presence of our in-house architects offers some interesting advantages.

Building is not an exact science. We see several trends in the market, construction methods, techniques, materials, etc …

architect-nodig-gezocht-econ-woningbouw1-300x199

And everyone says a little bit of himself that he is the best. In itself this is not so bad, except when you as a consumer will be deceived.

What’s important ? Within one construction company should be the noses in the same direction. Architect bricklayer until we have the knowledge of traditional building control as possible. We should all be confident that our econ package is the best on the market. Only then can we make an appropriate design, with proper implementation on site.

Our experience in the traditional, massive construction method with our sense of renewal, a number of contacts established with architects. They believe in us and we in them.

We stand behind all of the following principles:

 • build as compact as possible
 • airtight finishing
 • maximum isolation with balanced ventilation
 • environmentally efficient heating

Only if we all stand behind these principles, we can realize a house Econ

More info

At Econ Housing choose consciously build quality! Please contact us for more information or ask if a personal interview an architect wanted or necessary .

Passive vs. build energy-efficient building

Posted on by

Why Econ Housing construction? Find Out Now!Passive construction is today a hot item in the house . But if we examine the conditions for passive building further, and we compare it with energy efficient building or AM (almost energy neutral) , what can we conclude? In this article Econ Housing deeper into this equation.

We are not architects here among themselves and so it is to make things understandable intention.
It is primarily on three basic principles we should apply stricter and stricter in the construction of a new home.

 1. isolate
 2. Airtight finish
 3. Ventilation with heat recovery

These three building principles we can all use. This is simply a matter of DO.
The next two principles, however, we do not have in hand.

 1. compact build
 2. use winter

These depend on the size of the plot and the location to the south.

An example

On a long narrow plot or less, it is not possible to build compact. I always give the example of a single-storey house of 100 sqm. Either we build this compact 10 m to 10 m. This gives 40 m outside. We may have to deviate because of the plot width and we therefore 5m 20m from. A bit extreme but it shows the importance of compact build.

With the same 100 sqm living space we have 50m exterior needed. This means that our outside of the home, called building shell, 30 sqm increases.

If now the location to the south front is on the street side, we also lose the opportunity to fully enjoy the warmth of the winter sun. Large windows on the south side and small windows on the north side are hard to fit in.

We speak of a passive house, if all five principles are applied. So say all of our houses are passive houses , can not . A well-known passive builder has already experienced this firsthand. Only 1 in 5 has been certified as a passive house.

Conclusion!

That is why we prefer to talk about E 30 home, an AM (almost energy neutral) property or a low energy house. Before construction starts have an energy study done so that we can determine in advance how far we go with the application of the abovementioned principles.

Why Econ-housing?

Posted on by

Econ stands for ecological construction in an economical manner. With ‘economic’ we mean : “good for your wallet” . After all, we build low-energy houses at the price of turnkey!
Why Econ Housing construction? Find Out Now!It is all quite amusing that we, and our government, the ‘environment’ is important. Our children and grandchildren deserve a ‘healthy’ world.
We do also assume our responsibility is clear. But it must remain affordable hey!

And we go for. We like to show the way to those structural components that are the best buy in time for you. Cheap is sometimes expensive buy but the most expensive is often also the best.

The market is flooded with new insulation materials, insulation techniques, heating and ventilation systems. In addition there are new methods develop rapidly in order to generate energy itself. Not to mention the various suppliers of all these elements, which all claim to have the best in the house.

In this maze of products, we offer it to giving a guarantee of solidity and pay for themselves in a reasonable time.

the roadmap

1. We build traditional manner. This means that the baked stone is used for both the load-bearing construction as the outer building envelope. This gives the following advantages:

 • the strongest structure
 • modifications are possible up to the wharf
 • best sound and heat insulation
 • no or almost no maintenance costs
 •  high resale value

2. We propose with you the best kit together, ie an econ package.
Insulation, ventilation, heating and energy are composed in such a way that you can count on the highest comfort in relation to the fastest payback.

3. We support and advise you in your quest for the best bank and most grants. Our bankers and our government are masters at making difficult, in fact, simple products. It is a maze of terms. We show you the way.

More info?

Do you have concrete plans and want to build a house with attention to ecology, quality and workmanship? Ask for a personal interview with Econ Housing. With us you choose consciously build quality!

Your plastic sliding doors custom

Posted on by

Are you looking for a plastic sliding door that is custom-made? Plastic sliding windows offer a completely new perspective on attractive interior and exterior. Much light enters; and a great view outside. They offer a perfect way to close large openings without restricting the view.

1465654904438367

The best solution can be found at Elkedeur.nl and we produce in our own factory Sliding System S150  and Hefschuifspui EasySlide of the Schuco brand quality. We produce your plastic sliding door in any format, size, color, and from € 1500, – excluding VAT. This technically advanced product development you enjoy many years of comfortable living.

Features plastic sliding doors of Elkedeur.nl

Our plastic sliding doors have the following features:

 • High-quality and modern design;
 • Custom made in the desired performance;
 • Standard door furniture that meets the Secured by Design (SKG 2 *);
 • Many applications: balcony, sun room, living room;
 • Many opening variations;
 • Many color options;
 • Flexibility to operate so child-friendly;
 • High thermal insulation.

Measurements by Every Door

You can always use our sizing. You are not responsible for the appropriate production measures – what has been so easy. After all; you do not run the risk that the plastic sliding door does not fit. We provide the dimensions at a flat rate of € 175, – excl. VAT.

676834f9dd11bb4cbb5e56ff8706361f

After producing the plastic sliding through every door you can pick up the sliding door to us in our factory, but we can deliver for you at your address and, if necessary, mount directly. Whatever you choose, we always confirm the services in the tender.

Payment conditions

Depending on the delivery chosen our payment terms are as follows:
Pick up at the factory: You pay in advance via bank or cash on pickup.
Delivery at your address: You pay in advance via bank or cash on delivery
Installation on your address:You pay a deposit of 30% and 70% within 5 days after placement.

Non-binding offer plastic sliding doors

If you’d like more information about a plastic sliding doors of Every Door, please   contact us and we will be happy to answer you. Would you like to apply for quotation? You can easily request a free quote by clicking the button below. Our delivery time is 6 to 8 weeks after commissioning or in concert.

Hot and cold numbers in 4d result live today

Posted on by

Any one knows that 4d result live today is drawn randomly, but if you pay more attention, you will find amazing things such as hot numbers and cold numbers in these results. Have you ever wondered why many people have won lottery jackpots and you are not one of them. One of top reasons is that you don’t know rules of choosing hot and cold numbers in 4d result Malaysia today live. So, take time to explore the rules in this article.

unnamed-3

Nowadays, there are lots of people love to play lottery, especially through online agents because of convenience and comfort. Hence, players easily find past lottery results corresponded to lottery games they are playing. Thus, phenomenon of hot and cold numbers was born.

Theory of hot and cold numbers in lottery

Theory of hot and cold numbers is a new concept in lottery industry in which you can find rules to start winning more in your chosen lotto game. According to lotto experts, hot numbers are numbers that are drawn very often than other numbers based on daily lottery results. And people believe in a method or a pattern that show clearly numbers appear more often than others in magnum 4d past result .

In the other hands, cold numbers are considered as those numbers that less lucky than others because the probability of drawing these numbers is very low. Depending on toto 4d result history, rules of hot and cold numbers appeared.

Pick hot numbers

As I have mentioned above, hot numbers are often in winning numbers drawn by lotto agents. That is reason why you should pick hot numbers to boost you chance of winning the lottery. In order to which are hot numbers, you need collect past 4d results and study them carefully to find out numbers appear more often.

Besides, visit reputable lottery websites such as 4dtreasure or 4ddraw regularly to get list hot numbers the webs offer.

Avoid cold numbers

Similar to picking hot numbers, you also have to look for past 4d results to know which numbers have less chance to appear in 4d result live today to avoid these numbers. By studying carefully, you can easily find out specific numbers that are rarely or never drawn. Of course, most online lottery sites I have mentioned above provide list cold numbers. So, you can easily avoid these numbers.

toto-1

Lotto strategies or luck

Most people bear in mind that winning lottery depends on luck more than tips and tricks. But today, this concept seems to change. For those who win lottery Malaysia consistently, do you think there is something more than just luck going on? If you delete the think that lottery is games of luck, naturally you will find methods to improve your chance of winning including use theory of hot and cold numbers are avoiding cold numbers and selecting hot numbers in your lottery selection.

Hope this article will give you a better chance of winning in 4d Malaysia. Good luck!

 

 

Boiler Garant

Posted on by

Boiler Garant is your specialist in everything to do with central heating, boiler maintenance, repair and installation does. Boiler Garant offers its service for years in the country. Wherever you are in the Netherlands, there are always several boiler expert at your presence in the region. In this way we are able to repair your boiler quickly if necessary. The mechanics joined us work for individuals as well as businesses and homeowners’ associations. No job is too small or too large to us!

2_tesyy18

Service your boiler

As long as your boiler is working properly, maintenance does not seem so important. It seems so obvious that you can heat your house and central heating boilers often have a long life. This is nice, on the other hand awkwardly as the developments in the heating world soon. There are many new types of boilers on the market, such as the HR boiler or heating system. These high efficiency boilers are compared with the old boiler so incredibly efficient that it can often easy to replace your old boiler. Your heating bills can therefore fall huge!

A new or replacement boiler necessary?

The mechanics of boiler Guarantor can supply all major brands at competitive prices. Do you want to install new heating system? Call immediately 085 4.32 million . You can also request a quote from us, our installers convince you like. For repair or replacement boiler you have come to the right place. Our technicians have access to modern measuring and recovery equipment, so we are able to quickly identify problems and recover. Because our experts have access to a company car containing virtually all service components, we often can in one visit to repair your boiler, install or replace. Did you know that we also offer maintenance contracts for both new and existing boilers? A look around our website or feel free to ask more information!

zonneboiler-systeem-200l

Fast service for breakdowns and repairs: 085 4320000
Is your home cold and have no hot water? No problem, the failure of our affiliated service technicians repaired your boiler in no time! We understand that you want your problem resolved quickly, that’s why our technicians are always there for you.

CV Installation costs

Posted on by

Quickly and easily resume Installation costs compare with different companies. This is done here KetelExpert.nl. Fill in the right form on this page and you will receive within a few days tenders.

cv-ketel

Which CV Installation costs?

Installing a new central heating system brings different costs involved. Of course, there are the costs for the boiler itself, but there are also the costs for materials, labor and any travel expenses of the technician at. Let yourself so well informed about the total CV Installation costs.

Cost entire central heating system

 • Quick and easy
 • easily compare prices
 • region Bound
 • Free

Free and non binding bids received

You can completely through this servicefree of charge and without obligation quotes for heating installation charges apply.
Go through this form on the right side of the page. You describe how your current situation looks like and what your needs are. Bottom of the form to add any details.Fill in the right form and receive multiple quotes without obligation.
for central heating installation costs arrow Tenders

CV installation costs in your specific situation

The form gives you the possibility to give details on. You can do this by using the “Comments” field. For example, describe wishes, expectations and possible difficult situations in your home. This information helps the installer to help you properly and focused.

Cost construction cv installation

Keep the cost of construction of the heating plant under control.Choose the appropriate specialist. Always compare.

for central heating installation costs arrow TendersFill in the right form and receive multiple quotes without obligation