Lees deze gebruiks- of algemene voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens één van de Glandigo-websites te gebruiken. Door GlandigoArt.com te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de GlandigoArt.com website. Glandigo Art is de handelsnaam van de Glandigo Groep, ingeschreven aan de kamer van koophandel te Breda onder nummer 20.11.28.81 die de website www.GlandigoArt.com exploiteert. Door gebruik te maken van de diensten van Glandigo Art, geeft de bezoeker en/of klant aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden, gedeponeerd en ter inzage liggend ten kantore van Glandigo Art, kantoorhoudend te Breda, Etnastraat 20. Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de website GlandigoArt.com.

     Artikel 1     Begrippen
     Artikel 2     Aard van de Overeenkomst
     Artikel 3     Toegestane gebruik
     Artikel 4     Dienstverlening
     Artikel 5     Technische beperkingen
     Artikel 6     Aansprakelijkheid
     Artikel 7     Advertentie
     Artikel 8     Opsturen ongevraagde ideeën en of materialen
     Artikel 9     Prijzen
     Artikel 10   Klantgegevens
     Artikel 11   Overige
     Artikel 12   Eigendomsrechten
     Artikel 13   Voorbeeldcontracten
     Artikel 14   Klachten
     Artikel 15   Overmacht
     Artikel 16   Nederlands recht

 

 

    Artikel 1     Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.  Glandigo Art: een handelsnaam van de Glandigo Groep, ingeschreven aan de kamer van koophandel te Breda onder nummer 20.11.28.81, die onder andere door middel van een artportal diensten via internet verleent.
2.  Internetsite: de website van Glandigo Art die via internet oproepbaar is met adres www. GlandigoArt.com
3.  Bezoeker / Gebruiker: iedereen die via internet de aangeboden informatie van Glandigo Art bekijkt en/of opvraagt.
4.  Klant: iedereen die zich registreert bij Glandigo Art en/of gebruik maakt van één of meerdere diensten van Glandigo Art. Ongeacht of dit gratis of betaalde diensten zijn.
5.  Advertentie: het op of via de website van Glandigo Art kenbaar maken van:
a. een voorgenomen verkoop van roerend goed;
b. een aangeboden product of dienst;
c. merk-, product- of bedrijfsnaam.
6.  Verkoper: degene(n) in wiens (wier) opdracht de verkoop wordt gehouden en die tot het verkopen van het roerend goed krachtens enig recht bevoegd is (zijn).
7.  Vraagprijs: de door de verkoper gewenste koopsom voor het roerend goed.
8.  Abonnementstarieven: Tarieven welke de klant maandelijks moet betalen voor gebruikmaking van één of meer van de diensten van Glandigo Art.
9.  Eigendomsoverdracht: rechtshandeling welke nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van het roerend goed.
10.Button / Hyperlink: aanklikbaar vlak op de Glandigo Art website.
11.Aanbieding: Het door of namens verkoper aangeboden roerend goed met de omschrijving zoals op de site is weergegeven.

Naar de top van deze pagina
    Artikel 2     Aard van de Overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van GlandigoArt.com, dan wel van de aangeboden diensten van Glandigo. Iedere bezoeker of klant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Naar de top van deze pagina
    Artikel 3     Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van GlandigoArt.com in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
(a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Glandigo en/of derden;
(b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
(c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
(d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glandigo, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.

Ingeval u zich niet houdt aan het bovengenoemde toegestane gebruik, behoudt Glandigo zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Naar de top van deze pagina
     Artikel 4     Dienstverlening
Met de website www.GlandigoArt.com beoogt Glandigo Art een internet portaal functie te vervullen voor de kunstliefhebbende consument. Op de website wordt informatie aangeboden in de vorm van te koop staande kunstwerken, alsmede meer algemene informatie met betrekking tot kunst, kunstenaars, juridische diensten en dergelijke. Glandigo Art biedt haar diensten aan zowel particuliere als professionele partijen aan. Door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen komt een geldige overeenkomst tot stand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het aanbod en/of de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Glandigo Art gelden hierbij als vermoeden van bewijs. Glandigo Art is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen en/of het niet behoorlijk overkomen van mededelingen als gevolg van elektronische communicatiemiddelen, behoudens voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld. Aanbiedingen van Glandigo zijn vrijblijvend, tenzij Glandigo daarbij uitdrukkelijk een termijn heeft opgenomen waarbinnen een aanbod gestand gedaan wordt en geaccepteerd kan worden. Glandigo heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder vooruitbetaling door de klant.
Naar de top van deze pagina
    Artikel 5     Technische beperkingen
Eenieder die gebruik maakt van de website van GlandigoArt.com is bekend met en accepteert het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem en/of de website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar is. Hoewel GlandigoArt.com, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, is zij niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. De bezoeker en/of klant vrijwaart bij voorbaat GlandigoArt.com voor schade in elke vorm, direct of indirect, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval.
Naar de top van deze pagina
    Artikel 6     Aansprakelijkheid
De door klanten van Glandigo aangeboden informatie wordt niet door Glandigo gecontroleerd. Aanbieder, verkoper, en koper zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de internetsite. Glandigo is een passief medium en geeft slechts on-line weer wat door de klant ingevoerd is. Glandigo is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen kopers en verkopers en tussen kopers en verkopers gesloten overeenkomst. Met als gevolg dat Glandigo geen controle heeft over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan. Glandigo kan niet garanderen dat de koper of verkoper daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. Glandigo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (koop-)overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. Bezoeker en/of klant vrijwaart Glandigo in het geval van meningsverschillen met één of meerdere bezoekers en/of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil.Glandigo is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Glandigo zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Glandigo is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Glandigo is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Glandigo worden aangeboden.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 7     Advertentie
Indien de klant een advertentie plaatst op de website GlandigoArt.com, geeft de klant impliciet aan gerechtigd te zijn om deze zaak te mogen verkopen. Wanneer een bezoeker en/of klant reageert op een advertentie, geeft deze impliciet aan om gerechtigd te zijn als koper op te treden. De klant garandeert dat de informatie op de website van GlandigoArt.com:

    a. niet onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zal zijn;
    b. niet schokkend zal zijn;
    c. met betrekking tot derden geen inbreuk zal maken op rechten van deze         derden;
    d. geen virussen of andere (computer) programmatuur zal bevatten;
    e. geen pornografisch materiaal/afbeeldingen bevat;
    f. het systeem van GlandigoArt.com, op welke wijze ook, niet kunnen         hinderen, belemmeren of schaden;
    g. geen aanstootgevend materiaal bevat;
    h. geen bij wet verboden uitlatingen bevat
    i.  niet zonder toestemming kan binnendringen in computersystemen.

Op straffe van overtreding van bovenstaande punten kan Glandigo besluiten de klant de toegang tot GlandigoArt.com te ontzeggen en zijn/haar geuploade gegevens (op GlandigoArt.com) te verwijderen. Bovendien worden geconstateerde feiten gemeld bij de juiste autoriteiten en eventuele schade zal verhaald worden op de bezoeker en/of klant. De klant vrijwaart GlandigoArt.com voor aanspraken van derden als gevolg van het niet voldoen aan deze garantie. Glandigo zal de klant de toegang tot het systeem blokkeren of intrekken indien gebleken is dat deze, op welke wijze dan ook, in verband gebracht kan worden met strafbare activiteiten of activiteiten die een juiste werking van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken. Glandigo is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.

Naar de top van deze pagina
     Artikel 8     Opsturen ongevraagde ideeën en of materialen
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Glandigo via e-mail of anderszins, zal Glandigo gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Glandigo zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart Glandigo hierbij terzake van alle schade en kosten die Glandigo lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 9     Prijzen
Alle prijzen die door Glandigo gecommuniceerd worden als vergoeding voor de verleende diensten, zijn, tenzij expliciet aangegeven, exclusief BTW. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Iedere eerste van de maand kan Glandigo de abonnementstarieven vrij aanpassen. De klant wordt hier minimaal 3 weken van te voren schriftelijk van op de hoogte gebracht. Een mogelijke verhoging van de abonnementstarieven als gevolg van de inflatiecorrectie, is voor de klant geen reden om de overeengekomen contractperiode te verkorten. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudt Glandigo zich het recht voor om, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente. Glandigo kan en mag, zonder nadere kennisgeving, na het verstrijken van de betalingstermijn, buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening brengen. Indien de klant niet binnen de betalingstermijn de factuur voldaan heeft, kan Glandigo, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, haar de toegang tot het systeem ontzeggen en de dienstverlening opschorten tot het moment van betaling. De aangeboden informatie van de klant zal verwijderd worden. De extra kosten die Glandigo hiervoor moet maken zullen bij de klant in rekening gebracht worden, evenals de nog niet gefactureerde vergoeding voor het restant van de overeengekomen contractperiode.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 10   Klantgegevens
Klantgegevens worden enkel en alleen in het bestand van Glandigo voor normaal gebruik behouden. Klantgegevens worden nimmer doorgespeeld aan derden.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 11   Overige
Glandigo behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 12   Eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Glandigo en/of haar klanten. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Glandigo in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Glandigo. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Glandigo en/of haar klanten, behoudt Glandigo zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen. De klant geeft Glandigo toestemming de auteursrechten op de informatie, afbeeldingen & video’s welke door de klant op www.GlandigoArt.com zijn geplaatst vast te leggen, back-ups van te maken, te reproduceren, publiek mede te delen en te verspreiden ter promotie van GlandigoArt.com via bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd aan, internet, televisie en advertentie’s in magazines. De klant ontvangt voor deze auteursrechtlicentie geen vergoeding. Deze rechten kunnen niet aan derden in sublicentie gegeven worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 13   Voorbeeldcontracten
De professionele voorbeeldovereenkomsten welke aangeboden worden via een IVR-applicatie op www.GlandigoArt.com komen van GlandigoLaw.com. De voorbeeldcontracten zijn voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het intellectuele eigendom van deze voorbeeldovereenkomsten ligt bij Glandigo. De inhoud van GlandigoArt.com wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden gepubliceerd zouden zijn dan kan Glandigo hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Het is de gebruiker van GlandigoArt.com niet toegestaan de inhoud van GlandigoArt.com te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Glandigo. Zonder schriftelijke toestemming van Glandigo Law en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op GlandigoArt.com gepubliceerde, of te downloaden artikelen, voorbeeldcontracten, voorbeeldbrieven en informatie resulteren in civiel- of strafrechterlijke procedures waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 14   Klachten
Klachten dienen, bij voorkeur per email info@glandigoart.com, direct doch binnen een week gemeld te worden aan Glandigo. Glandigo zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week reageren.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 15   Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, inen uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
Naar de top van deze pagina
     Artikel 16   Nederlands recht
Op deze voorwaarden, alsmede iedere met Glandigo Art gesloten of te sluiten overeenkomst en ieder geschil met Glandigo Art, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Glandigo Art en een bezoeker of klant zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda.
Naar de top van deze pagina